Tracédeel A

Oosterspoorbaan Zuid
Kijk hieronder voor de laatste stand van zaken onder ‘Wat gaat er nog gebeuren?’

 

Waar is het?

Tracédeel A loopt van de Vaartsestraat tot aan de Koningsweg. Vanaf de Vaartsestraat gaat het tracé van de Uithoflijn via een viaduct over de Bleekstraat en Vaartsche Rijn, naar station Utrecht Vaartsche Rijn. De tramlijn gaat verder langs de spoorlijn, parallel aan Pelikaanstraat en de begraafplaatsen Soestbergen en Kovelswade. Na de onderdoorgang onder de Waterlinieweg volgt het tracé de treinsporen om daarna via een bocht naar links de Koningsweg te kruisen.

 

Wat speelt er?

ProRail heeft naast de spooruitbreiding tussen Vleuten en Geldermalsen de onderbouw voor de Uithoflijn aangelegd. Deze onderbouw bestaat uit twee delen: een lang viaduct over de Bleekstraat, Westerkade, Vaartsche Rijn, Oosterkade, Albatrosstraat en Laan van Soestbergen tot nabij het Oude Houtensepad en het tweede deel is een zandbaan tot aan de Koningsweg. Aannemer BAM is in 2016 gestart met het aanbrengen van de spoorconstructie. Naar verwachting is dit werk in de zomer van 2017 gereed.

   

 

Wat gaat er nog gebeuren?

  • Inrichting zuidelijk deel Oosterspoorbaan

In de eerste helft van 2017 zullen wij in overleg met de bewoners en belanghebbenden een definitief ontwerp opstellen voor de inrichting van het zuidelijk deel van de Oosterspoorbaan tussen de Koningsweg en de toekomstige Uithoflijn. Op deze locatie is een calamiteiten- en onderhoudsweg voorzien voor de Uithoflijn en het treinspoor. Daarnaast is het voornemen om een recreatieve wandelroute aan te leggen welke aansluit op het wandelpad Oosterspoorbaan Noord en via de begraafplaats Kovelswade aansluit op Maarschalkerweerd. De start van de realisatie van de herinrichting is eind 2017 gepland.

 

Op 7 november 2016 is de eerste bewonersavond over de inrichting van dit gedeelte van de Oosterspoorbaan gehouden. Bewoners zijn hiervoor via een wijkbericht uitgenodigd. Op de agenda stonden de presentatie van het schetsontwerp en de uitgangspunten; de groeninrichting, de erfafscheiding, de toegankelijkheid/openbaarheid en de mogelijke initiatieven. De reacties van de bewonersavond over deze onderwerpen zijn opgenomen in een samenvatting van deze bewonersavond. De presentatie die op deze avond is gegeven, vindt u hier. Op de eerste bewonersavond is door bewoners aangegeven meer duidelijkheid te willen hebben over de eigendomssituatie op Oosterspoorbaan Zuid.

 

Op 11 april 2017 heeft de tweede bewonersbijeenkomst plaatsgevonden over de herinrichting van de Oosterspoorbaan tussen de Koningsweg en de Uithoflijn. De presentatie die op deze avond is gegeven, vindt u hier. Op deze bijeenkomst waren ongeveer 35 omwonenden en leden van de Stichting Oosterspoorbaan aanwezig. Omwonenden waren voor de bijeenkomst uitgenodigd via een wijkbericht. De avond begon met een korte introductie en een terugblik op de vorige bijeenkomst. Daarna is een toelichting gegeven op de realisatie van een calamiteiten- en onderhoudsweg en de aanleg van een recreatieve wandelroute die aansluit op het wandelpad Oosterspoorbaan Noord en via de begraafplaats Kovelswade aansluit op Maarschalkerweerd.

 

Vervolgens zijn in twee ronden suggesties en reacties opgehaald voor de verdere inrichting van de Oosterspoorbaan. De volgende onderwerpen zijn hierbij besproken: openbaarheid van het terrein,  erfafscheiding, groenvoorziening, materiaalkeuze voor het wandelpad en de calamiteiten- en onderhoudsweg, inrichting en initiatieven. De voorbeelden die op de bijeenkomst zijn getoond, vindt u hier. Bewoners konden tot 24 april nog aanvullende informatie geven over een van deze onderwerpen via info@uithoflijn.nl

 

Op 23 mei vond de derde bewonersavond plaats, waarop het concept-ontwerp door OKRA Landschapsarchitecten is gepresenteerd. Na de presentatie was er bij een print van 3,5 meter van het ontwerp gelegenheid om opmerkingen over de groeninrichting en initiatieven te plaatsen. Ook kwam de erfafscheiding en de toegankelijkheid van dit deel van de Oosterspoorbaan aan bod. Bij het maken van het definitieve ontwerp heeft OKRA de opmerkingen zo goed mogelijk meegenomen.

 

Op maandag 3 juli is er tussen 19.00 en 21.00 uur een inloopavond ter afronding van het ontwerp van de inrichting van de Oosterspoorbaan Zuid. Omwonenden van de Oosterspoorbaan zijn van harte welkom om het uiteindelijke ontwerp te bekijken én er mogelijk nog vragen bij te stellen of opmerkingen bij te plaatsen. Dit ontwerp is door OKRA Landschapsarchitecten opgesteld mede op basis van de eerdere bewonersbijeenkomsten. Daarnaast kunnen bewoners deze avond informatie uitwisselen over de veiligheid van het gebied en over de bodemkwaliteit. Hiervoor zijn deskundigen aanwezig.

 

De inloopavond vindt plaats op de locatie van Projectorganisatie Uithoflijn, Laan van Maarschalkerweerd 2a, het rood-bruine gebouw achter de Moestuin (andere locaties waren helaas niet beschikbaar). Omwonenden van de Oosterspoorbaan Zuid zijn voor de inloopavond uitgenodigd via een wijkbericht.

 

Vervolgproces
Na de zomer vindt een schriftelijke consultatieronde plaats, waarbij bewoners nog op het ontwerp kunnen reageren. Deze reacties worden dan samen met het ontwerp aan het college van B&W voorgelegd, dat er vervolgens een besluit over neemt. Over dit besluit worden de omwonenden geïnformeerd.

 

Heeft u ondertussen een goed initiatief wat u wilt oppakken of heeft u hier vragen over, neem dan gerust contact op met info@oosterspoorbaan.nl. De initiatiefnemers van het al gerealiseerde deel van de Oosterspoorbaan helpen u graag op weg.

 

  • Herinrichting Vaartsestraat 

In 2017 wordt ook de Vaartsestraat heringericht, net zoals de Pelikaanstraat en Laan van Soestbergen. In 2010 zijn plannen gemaakt voor de herinrichting van de Vaartsestraat. Het ontwerp van deze herinrichting is destijds gemaakt in de veronderstelling dat de bussen er zouden blijven rijden. Later is besloten dat er alleen trams en hulpdiensten over de Adama van Scheltemabaan gaan rijden. Daardoor ontstaat meer ruimte in de Vaartsestraat en is een aangepast ontwerp gemaakt.

 

In het ontwerp wordt de oude busbaan, het deel tussen voormalig Burgerzaken en de Bleekstraat, versmald tot een inrit voor hulpdiensten. Daardoor ontstaat meer ruimte voor groen en bomen. Het kruispunt met de Bleekstraat wordt vereenvoudigd, omdat ook hier minder bussen gaan rijden. Na de aanleg van de trambaan vervallen de verkeerslichten en vindt er een wijziging plaats van het stuk van de Vaartsestraat tussen de Bleekstraat en de Westerkade. De ligging van de weg en het groen wordt hier aangepast.

 

Eind augustus 2017 starten we met de herinrichting van de Vaartsestraat tussen de Bleekstraat en de Westerkade. Op het Definitief Ontwerp ziet u hoe de Vaartsestraat eruit komt te zien. De werkzaamheden aan het deel Vaartsestraat langs de oude busbaan (Adama van Scheltemabaan) beginnen zodra de toegang voor nood- en hulpdiensten via de oude busbaan in gebruik is genomen. Dit is naar verwachting vanaf begin oktober 2017. Tot medio 2017 wordt de oude busbaan tussen voormalig Burgerzaken en de Bleekstraat als werkweg gebruikt voor de bouw van de trambaan. Volgens planning is de herinrichting van de Vaartsestraat eind november 2017 gereed.

 

Het kruispunt met de Bleekstraat kan pas heringericht worden als de trambaan in gebruik is genomen en daardoor de bussen van lijn 12 zijn vervallen. De indeling van dit kruispunt staat nog niet vast; deze zomer start het ontwerp. Naar verwachting is het ontwerp eind 2017 gereed.

 

  • Kabel- en leidingwerkzaamheden Westerkade

Joulz is 15 mei 2017 voor de Uithoflijn gestart met kabel- en leidingwerkzaamheden op de Westerkade. Hiervoor wordt de Westerkade t/m 31 mei afgesloten. Omwonenden zijn tijdig geïnformeerd over de start van de werkzaamheden. 

 

 

Wat is er tot nu toe gebeurd?
De rand van begraafplaats Soestbergen, die naast de toekomstige trambaan ligt, is begin 2013 heringericht. Omdat de begraafplaats een rijksmonument is, zijn de plannen in goed overleg met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, gemeente Utrecht en de omwonenden gemaakt. De grond van de plantstroken werd bewerkt, waarna de beplanting is geplaatst. De zij-ingang op de hoek van de Pelikaanstraat en Laan van Soestbergen is inmiddels open. Dit gebeurde op verzoek van omwonenden. Ook de rand van de begraafplaats Kovelswade, eveneens een rijksmonument, is heringericht. Daardoor is ook op die plek een aantrekkelijke, groene rand ontstaan.
 

Verder is tussen de Waterlinieweg en de bocht richting Koningsweg in de berm een onderhoudsweg gemaakt, waar ook de nood- en hulpdiensten gebruik van kunnen maken. Voordeel is dat er niet over de trambaan gereden hoeft te worden en dat deze is uitgevoerd als ballastbaan. Dit voorkomt problemen met het beheer en gaat geluidsoverlast tegen. De onderhoudsweg sluit aan op het Maarschalkerweerdpad: de nieuwe fietsverbinding die vanaf de Koningsweg onder de spoorlijn door naar station Utrecht Lunetten gaat. Over dit fietspad kunnen ook onderhoudsvoertuigen en nood- en hulpdiensten rijden.

 

Door de spooruitbreiding en andere werkzaamheden die plaats hebben gevonden voor het aanleggen van de Uithoflijn, zijn de Pelikaanstraat en Laan van Soestbergen in 2016 heringericht. Het ontwerp van de straatinrichting Pelikaanstraat is eind 2014 in samenwerking met de bewoners definitief gemaakt. In januari 2016 is de aannemer gestart met de uitvoering van werkzaamheden en naar verwachting is het werk eind juni 2016 afgerond.

 

De planning en het ontwerp van de herinrichting van de Pelikaanstraat is nader afgestemd op de bouw van de bergingen en de buurtfietsenstallingen die onder de trambaan komen. Hierdoor is het originele ontwerp van de Pelikaanstraat aan de zijde van de trambaan iets aangepast. Daarnaast is uit praktische overwegingen de herinrichting van de Laan van Soestbergen tot fietsstraat toegevoegd aan de herinrichting van de Pelikaanstraat. Hieronder vindt u de definitieve ontwerpen van de Pelikaanstraat, opgedeeld in het korte gedeelte (Oosterkade – Albatrosstraat) en het lange gedeelte (Albatrosstraat – Laan van Soestbergen). In de spelregels ruimten Pelikaanstraat (13-5-2015) vindt u een toelichting op het gebruik van de ruimten onder de trambaan aan de Pelikaanstraat.
 

• Tekening korte deel Pelikaanstraat (28-11-2014)
• Tekening lange deel Pelikaanstraat (28-11-2014)
• Pelikaanstraat illustraties (sfeerbeelden, gebaseerd op tekeningen uit 2010) 

• Wijkbericht ontwerp Laan van Soestbergen (wijkbericht uit januari 2015)

• Spelregels ruimten Pelikaanstraat  (13-05-2015)