Historisch overzicht

2018
 • 31 januari: herijking planning en financiën: gefaseerde ingebruikname Uithoflijn in de tweede helft van 2019, volledige exploitatie december 2019. In totaal is 84 miljoen euro nodig binnen en buiten het project om de Uithoflijn af te kunnen ronden en in exploitatie te kunnen nemen.

 

2017
 • 4 september: besluit tot onderzoek naar (deel)exploitatie tussen Vaartsche Rijn en P+R De Uithof.

 

2016
 • 15 december: OV-autoriteit provincie Utrecht besluit om de SUNIJ-lijn (sneltram Utrecht-Nieuwegein/IJsselstein) en de Uithoflijn te koppelen. Reizigers kunnen vanaf 2020 zonder overstap gebruik maken van de sneltram tussen Utrecht Science Park De Uithof, Utrecht Centraal, Nieuwegein en IJsselstein.
 • 20 september: bestemmingsplan Zuidgebouw onherroepelijk.
2015
 • 17 februari: officiële overdracht contracten Uithoflijn aan provincie Utrecht.
 • 30 januari: ondertekening contract trammaterieel met Spaanse CAF.
 • 1 januari: provincie Utrecht neemt opdrachtgeverschap voor Uithoflijn over van Bestuur Regio Utrecht: projectorganisatie Uithoflijn is nu een samenwerking tussen gemeente Utrecht en provincie Utrecht.
 
2014
 • 23 december: ondertekening contract traminfrastructuur met Koninklijke BAM Groep.
 • 1 december: selectie aannemer traminfrastructuur en leverancier trammaterieel.
 • December: uitvoeringsovereenkomst Stationsgebied.
 • September/oktober: bestemmingsplannen HOV-baan De Uithof en Westflank Stationsgebied onherroepelijk.
 • September: zes uitvoeringsovereenkomsten gemeente Utrecht en BRU, o.a. inzake Tracédelen A,B en T.
 • 1e kwartaal: besluitvorming en ondertekening Hoofdovereenkomst Uithoflijn in De Uithof.
2013
 • Juli: Uitvoeringsovereenkomst Gemeente / BRU inzake Kruisvaartbaan (Dichtersbaan).
 • Juni: Gemeente Utrecht en Bestuur Regio Utrecht stellen het Definitief Ontwerp vast. Aanbesteding Uithoflijn van start.
 • April: Gemeenteraad Utrecht stelt bestemmingsplan Busbaan Kruisvaart vast.
 • Februari: B&W gemeente Utrecht stelt Voorlopig Ontwerp Busbaan Kruisvaart vast.
2012
 • November: Het Dagelijks Bestuur van BRU stelt uitgangspunten vast voor het Uithoflijn trammaterieel.
 • Juni: De ondertekening van Bestuursovereenkomst Uithoflijn tussen Gemeente Utrecht en BRU.
 • April: Het Algemeen Bestuur van Bestuur Regio Utrecht (BRU) neemt definitief Uitvoeringsbesluit Uithoflijn.
 • Januari: De Minister van Infrastructuur en Milieu besluit tot het definitief opheffen van de aansluiting van de Oosterspoorbaan op de Hoofdspoorweginfrastructuur aan de ZuidOostzijde van Utrecht.
2011
 • December: DB BRU en B&W Gemeente stellen rapport ‘Commentaar en Oplossingen VO+’ d.d. 23 november 2011 vast, als tussenstap naar de vaststelling van het definitieve VO+.
 • September: De Stuurgroep Uithoflijn besluit dat de aanleg van de SUNIJ-lijn (Sneltram Utrecht-Nieuwegein/IJsselstein) vanaf de huidige infrastructuur tot en met de tijdelijke eindhalte aan de verlengde Graadt van Roggenweg voor € 4,3 mln., lump sum, wordt bekostigd uit het project Uithoflijn.
 • Mei: Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA) en business case ter onderbouwing van door het Rijk in december 2010 toegezegde subsidie.
 • Juni: De gemeenteraad van Utrecht neemt een projectbesluit om te komen tot vertramming van de HOV-verbinding 'Om de Zuid' tussen Utrecht Centraal en de P+R De Uithof, om eerder beschikbaar gestelde budgetten voor de busbaan HOV 'Om de Zuid' te oormerken voor de tramverbinding naar de Uithof, en om de tram in het Stationsgebied in te passen aan de zijde van de binnenstad, waarmee met dat laatste een eerder besluit van het College wordt bevestigd.
 • Juni: Het AB van BRU neemt het principebesluit voor de 'vertramming' van de HOV-verbinding tussen Utrecht Centraal en P+R De Uithof, waarbij gesteld wordt dat het voor een definitief uitvoeringsbesluit nodig is dat het Voorlopig Ontwerp (VO) op een aantal aspecten nog verder wordt uitgewerkt tot een VO+, en dat er een financieel plan moet komen dat de investeringskosten, exploitatiekosten, risico’s en dekking beschrijft. Het voorbehoud in dit besluit ten aanzien van de definitieve subsidietoekenning door de Minister van Infrastructuur en Milieu vervalt met de toezegging van de Minister van 30 mei 2011 in het kader van het BO MIRT (Bestuurovereenkomst Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport).
2010
 • Oktober: B&W stelt locatie 2e spoorkruising vast.
 • December / april: B&W Gemeente Utrecht geeft aanvullend voorontwerp begin- en eindstuk trambaan naar De Uithof vrij voor inspraak en stelt dit na verwerking van reacties vast.
 • Juni: Gemeenteraad stelt bestemmingsplan Trambaan tussen A. van Scheltemabaan en de A27 vast.
 • Januari: Gemeente Utrecht stelt voorontwerp vast voor het middendeel Uithoflijn tussen de A. van Scheltemabaan en halte Wilhelmina Kinderziekenhuis.
 • Januari: BRU en Gemeente Utrecht ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst (SOK) die tot doel heeft op basis van een gestructureerd besluitvormingsproces te komen tot een gezamenlijk projectbesluit (go/no go besluit).
2009
 • Eind 2009: AB BRU stemt in met de ambitie verwoord in rapportage ‘Tramnetwerk 2025’, om in de regio Utrecht een netwerk te realiseren bestaande uit 5 tramlijnen.
 • April: BRU stemt bij brief in met de tracéwijziging, de aankoop van het pand Cranenborch en het opnemen van de kosten van de aankoop in de projectkosten van de Uithoflijn, indien en voor zover een redelijke toerekening aan het tramproject sprake is en waarbij eventuele nieuwe opbrengsten ten opzichte van het eerdere tracé worden betrokken.
 • April: BRU en Gemeente spreken als nadere invulling van de afspraak in deze Overeenkomst ten aanzien van de aankoop van Cranenborch af dat de aankoop van Cranenborch gefinancierd wordt uit het project Uithoflijn zoals bepaald in Overeenkomst.
 • Maart: Gemeente besluit tot een tracéwijziging van de SUNIJ-lijn in het van Sijpesteinkwartier en tot de aankoop van het pand Cranenborch.
2008
 • Februari: BRU besluit aan Gemeente een subsidie te verlenen voor de realisatie van het infrastructuurproject Hoogwaardig Openbaar Vervoer om de Zuid als busbaan.
 • Februari: BRU besluit in te stemmen met de aanvullende projectovereenkomst tussen Gemeente Utrecht en ProRail voor de aanleg van een deel van de onderbouw voor de HOV 'Om de Zuid', gebaseerd om het ontwerp van een trambaan, en beoordeelt deze keuze als een sobere en doelmatige uitvoering van de beschikking voor HOV 'Om de Zuid'.
2007
 • September: BRU besluit om de aanleg van een tramlijn 'Om de Zuid' verder te onderzoeken.
 • September: Gemeente besluit naar aanleiding van de tramstudie om bij de uitwerking van de HOV 'Om de Zuid' en de planontwikkeling voor het Stationsgebied uit te gaan van een tramlijn, gekoppeld met de tramlijn Utrecht-Nieuwegein/IJsselstein.
 • September: Gemeente Utrecht besluit een bijbestelling te doen bij ProRail voor de aanleg van de onderbouw van de HOV-baan die grenst aan het project VleuGel.
2006 en daarvoor
 • Juni 2006: Gemeente stelt het definitief ontwerp van de OV-Terminal vast.
 • 2003 en 2006: B&W Gemeente Utrecht stelt tracé HOV busbaan naar Uithoflijn vast.
 • 2003: Raad Gemeente Utrecht stelt Masterplan Stationsgebied vast (incl. verplaatsing eindhalte SUNIJ naar westzijde (Jaarbeurskant) station).